UredniA?tvo

Anja Pletikosa, web urednica
press@novatv.hr

 

Glavna urednica Nove TV: Zrinka Jankov

Direktor novih medija: Nikica A�kunca

 

Naziv trgovaA?kog druA?tva:NOVA TV d.d.

MatiA?ni broj trgovaA?kog druA?tva:MB: 1417398

OIB trgovaA?kog druA?tva:OIB: 75399377119

Odgovorna osoba trgovaA?kog druA?tva:predsjednik Uprave DraA?en MavriA� i A?lanica Uprave Diana RoginiA�

Glavni urednik:Zrinka Jankov

SjediA?teA�(ulica, kuA�ni broj, poA?tanski broj i mjesto):RemetineA?ka cesta 139, 10000 Zagreb

Telefon i faks:Tel: 003851 6008300
Faks: 003851 6008333

E-mail adresa:novatv@novatv.hr

Podaci o vlasniA?koj strukturi:

Naziv pravne osobe:A�CME Media Enterprises B.V.

OIB:52541180014

SjediA?te(ulica, kuA�ni broj, poA?tanski broj i mjesto):Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Nizozemska

Postotak u udjelu vlasniA?tva:ukupno: 100

Temeljni kapital:A�786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije a�zAa�?, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije a�zBa�? svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije a�zCa�? svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, A?to predstavlja 100% temeljnog kapitala druA?tva NOVA TV d.d./