Uvjeti koriA?tenja

UVJETI KORIA�TENJA PORTALA NOVE TV D.D.

Na koriA?tenje portala u vlasniA?tvu Nova TV d.d.: NovaTV.hr, Dnevnik.hr, Zadovoljna.hr, Gle.to, MojaMini.tv, Blog.hr, DomaTV.hr, Gol.hr,A�CrnoJaje.hr i svih njihovih dijelova (ukljuA?ujuA�i aplikacije za mobilne ureA�aje) primjenjuju se ovi uvjeti koriA?tenja.

Nakladnik Portala je Nova TV d.d., Zagreb, RemetineA?ka cesta 139, koja ovim uvjetima utvrA�uje prava o obveze nakladnika i korisnika portala prilikom koriA?tenja istih.

KoriA?tenjem i/ili registracijom na Portal, korisnik prihvaA�a ove uvjete koriA?tenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici koriA?tenjem Portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima koriA?tenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

PORTALI

Niti jedan dio Portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih. Portali Nove TV posjetiteljima u dobroj namjeri osiguravaju koriA?tenje sadrA?aja portala. Svi posjetitelji imaju pravo besplatno koristiti sadrA?aje Portala Nove TV ukoliko ne krA?e uvjete koriA?tenja, osim u sluA?ajevima kada je jasnim isticanjem cijene navedeno da se koriA?tenje pojedinih sadrA?aja naplaA�uje

Portali Nove TV sastoje se od vlastitih sadrA?aja, sadrA?aja partnera i oglaA?ivaA?a, besplatnih sadrA?aja, sadrA?aja kreiranih od strane posjetitelja te linkova na vanjske stranice.

Portali Nove TV sadrA?aje objavljuju u dobroj namjeri. Sve sadrA?aje Portala Nove TV koristite na vlastitu odgovornost i Portali Nove TV ne mogu se smatrati odgovornim za bilo kakvu A?tetu nastalu njihovim koriA?tenjem.

Oznaka 18+ na pojedinim sadrA?ajima oznaA?ava da je koriA?tenje sadrA?aja dozvoljeno iskljuA?ivo osobama starijim od 18 godina.

AUTORSKA PRAVA

Portali Nove TV polaA?u autorska prava na sve vlastite sadrA?aje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka, registrirane A?igove i programerski kod). NeovlaA?teno koriA?tenje bilo kojeg dijela Portala koji sadrA?i vlastiti sadrA?aj smatra se krA?enjem autorskih prava Nove TV i podloA?no je tuA?bi. Isto se primjenjuje na sadrA?aje koje su na Portale Nove TV postavili ili na kojima imaju pravo partneri i oglaA?ivaA?i ili drugi korisnici.

SadrA?aj na Portalima Nove TV je zaA?tiA�en autorskim pravima. Mijenjanje, posuA�ivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadrA?aja je moguA�e samo uz prethodnu pisanu dozvolu Portala Nove TV ili oglaA?ivaA?a.

SadrA?aji objavljeni na Portalima Nove TV mogu se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu uz poA?tivanje svih autorskih i drugih vlasniA?kih prava te svako na sadrA?aju navedeno ograniA?enja prava.

Ukoliko korisnik smatra da je doA?lo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je duA?an izvijestiti Novu TV koristeA�i e-mail adresu dnevnik@dnevnik.hr.

LINKOVI NA VANJSKE STRANICE

Portali Nove TV sadrA?e linkove na web stranice treA�ih osoba. Portali Nove TV linkove objavljuju u dobroj namjeri i ne mogu se smatrati odgovornim za sadrA?aje izvan Portala. SadrA?aj izvan portala koristite na vlastitu odgovornost.

ZAA�TITA PRIVATNOSTI

Nova TV d.d. kao voditelj zbirke osobnih podataka korisnika Portala Nove TV A?titi privatnost korisnika u skladu s odredbama Zakona o zaA?titi osobnih podataka.

Podaci dobiveni od korisnika tijekom koriA?tenja Portala, koriste se u dobroj namjeri, ne obraA�uju se i ne dostavljaju treA�oj strani, osim ukoliko je drugaA?ije utvrA�eno ovim pravilima ili uz posebnu dozvolu korisnika.

Voditelj zbirke moA?e u skladu sa zakonom prikupljati odreA�ene podatke o korisnicima dobivene tijekom koriA?tenja Portala (iskljuA?ivo podaci o raA?unalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke voditelj zbirke koristi kako bi imao informacije o korisnicima Portala Nove TV te ih na taj naA?in poboljA?ao njihove sadrA?aje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ih posjeA�uje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadrA?aji najpopularniji meA�u kojom publikom.

Prikupljeni privatni podaci poput e-mail adrese, imena i prezimena neA�e se bez dozvole svakog pojedinaA?nog korisnika obraA�ivati niti distribuirati u druge svrhe, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka.

Privatni podaci korisnika mogu se koristiti u marketinA?ke svrhe, kako je pobliA?e opisano ovim uvjetima koriA?tenja u poglavlju a�?Poruke Portala i Sponzoraa��. Ukoliko korisnik ne A?eli da se njegovi privatni podaci koriste u marketinA?ke svrhe, ovlaA?ten je usprotiviti se prikupljanju i obradi podataka u te svrhe kako je pobliA?e opisano u navedenom poglavlju

Voditelj zbirke se obavezuje da A�e A?uvati privatnost korisnika Portala, osim u sluA?aju teA?kog krA?enja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojim sluA?ajevima privatnost korisnika moA?e biti otkrivena sukladno vaA?eA�im propisima.

REGISTRIRANI KORISNICI

Registriranjem na bilo koji od Portala Nove TV korisnik je obavezan proA�i postupak registracije, unijeti istinite podatke te odabrati korisniA?ko ime /username/ i lozinku /password/. Registriranjem na portal pristajete na ove uvijete koriA?tenja i pristajete na koriA?tenje vaA?ih osobnih podataka u svrhe navedene u ovim uvjetima koriA?tenja.

Portali Nove TV nisu ni na koji naA?in odgovorni za sadrA?aje koje objavljuju posjetitelji, niti ureA�uju i provjeravaju sadrA?aje koje objavljuju posjetitelji.

Za sve objavljene sadrA?aje pod pojedinim korisniA?kim imenom /username/ odgovoran je iskljuA?ivo korisnik koji ga koristi.

Portali Nove TV A�e odmah po primitku informacije o nezakonitom sadrA?aju ukloniti sadrA?aje korisnika koji nisu u skladu s vaA?eA�im zakonima, sukladno obvezama propisanim Zakonom o elektroniA?koj trgovini i drugim propisima.

Pojedinom korisniku moA?e biti zabranjeno koriA?tenje Portalom ili dijelom portala, ukoliko se ustanovi da je korisnik krA?io pravila.

Korisnik je duA?an odmah prijaviti Portalu Nove TV neovlaA?teno koriA?tenje njegovog korisniA?kog raA?un. Portali Nove TV nisu odgovorni za neovlaA?teno koriA?tenje korisniA?kog raA?una, niti za eventualnu A?tetu nastalu na taj naA?in.

KOMUNIKACIJSKI SERVISI (FORUM I KOMENTIRANJE A?LANAKA)

Portali Nove TV omoguA�uje posjetiteljima besplatno koriA?tenje foruma pod uvjetom da ne krA?e uvjete koriA?tenja Portala Nove TV, kao niti specifiA?na pravila koja vrijede za forum I komentiranje sadrA?aja (A?lanaka).

KoriA?tenjem komunikacijskih servisa obvezujete se da A�ete slati i primati materijale koji su zakoniti, na kojima ne postoje prava treA�ih osoba koje prijeA?e objavu i odgovarajuA�i pojedinom servisu.

OBVEZE KORISNIKA PRI KORIA�TENJU PORTALA NOVE TV

Portali Nove TV ne kontroliraju sadrA?aj koji razmjenjuju posjetitelji te ne moA?e jamA?iti toA?nost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadrA?aja.

Portali Nova TV ni na koji naA?in ne odgovaraju za sadrA?aje koje posjetitelji ostavljaju na stranicama ili ih dostavljaju putem aplikacija za mobilne ureA�aje. Posjetitelji preuzimaju odgovornost da su informacije te foto, video i audio zapisi koje su dostavili istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih informacija te foto, video i audio zapisa neA�e prekrA?iti ili ugroziti prava treA�ih osoba (autora foto, video i audio zapisa ili osoba koje se nalaze ili spominju na navedenim zapisima). Portali Nove TV imaju pravo takve informacije te foto, video i audio sadrA?aje objaviti na portalu bez naknade posjetitelju portala. Ukoliko se utvrdi da je sadrA?aj koji su posjetitelji dostavili nezakonit, neprikladan ili se njime krA?e prava treA�e strane, takav sadrA?aj A�e odmah po primitku informacije o njegovoj neispravnosti biti uklonjen s portala.

Portali Nove TV neA�e ni na koji naA?in biti odgovorni za sadrA?aj ili gubitak i oA?teA�enje sadrA?aja koje je nastalo zbog koriA?tenja usluga bilo kojeg od portala Nove TV.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog koriA?tenja usluga Portala Nove TV, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:
a�? objavljivanje, slanje i razmjena sadrA?aja koji krA?e postojeA�e hrvatske i/ili meA�unarodne zakone, sadrA?aj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteA�i, rasistiA?ki ili A?ovinistiA?ki te A?tetan na bilo koji drugi naA?in,
a�? objavljivanje, slanje, razmjena i prenoA?enje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su laA?ne, a A?ije bi koriA?tenje moglo nanijeti A?tetu drugim korisnicima,
a�? laA?no predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fiziA?ke osobe,
a�? manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadrA?aja koji se objavljuje ili A?alje putem usluga portala Portali Nove TV,
a�? objavljivanje, slanje i razmjena sadrA?aja koji su zaA?tiA�eni autorskim pravom,
a�? objavljivanje, slanje i razmjena neA?eljenih sadrA?aja korisnicima bez njihovog pristanka ili traA?enja kao A?to su promotivni materijali, reklamne poruke, a�?spama�?, lanA?ana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrA?e laA?ne informacije, zavaravajuA�i navode ili tvrdnje
a�? svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadrA?aja koji sadrA?i viruse ili sliA?ne raA?unalne datoteke ili programe naA?injene u svrhu uniA?tavanja ili ograniA?avanja rada bilo kojeg raA?unalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
a�? prikupljanje, A?uvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

Portali Nove TV zadrA?avaju pravo ukloniti sadrA?aj koji procjene nepodobnim ili protivnim ovim Uvjetima koriA?tenja ili propisima.

Portali Nove TV nemaju obavezu pratiti komunikacijske servise, ali u svakom sluA?aju zadrA?ava pravo automatskog ukidanja korisniA?kog raA?una bez prethodne najave u sluA?aju nedopuA?tenog koriA?tenja odnosno krA?enja ovih Uvjeta koriA?tenja.

PrihvaA�anjem ovih Uvjeta koriA?tenja korisnik se slaA?e da A�e usluge portala ukljuA?ivati reklamne oglase, te da A�e usluga ukljuA?ivati raznorazne obavijesti, poruke administratora i sliA?ne poruke Portala Nove TV neophodne za redovito obavjeA?tavanje posjetitelja i korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadrA?aja portala Nove TV.

Komunikacijski servisi ponuA�eni su korisnicima besplatno u dobroj namjeri, a Portali Nove TV nisu odgovorni za bilo kakvu A?tetu nastalu koriA?tenjem istih.

PORUKE PORTALA I SPONZORA

Portali Nove TV A�e registriranim korisnicima povremeno slati obavijesti Portala Nove TV i sponzora u obliku tzv. newsletter-a. Korisnik registracijom na bilo koji od Portala Nove TV prihvaA�a primanje newsletter-a, osim u sluA?aju da prilikom registracije naznaA?i da takve poruke ne A?eli primati.

U sluA?aju da korisnik naknadno utvrdi da ne A?eli primate takve poruke, odustaje od dane suglasnosti za obradom osobnih podataka ili A?eli biti obavijeA?ten o osobnim podacima koji su o njemu prikupljeni, moA?e se obratiti na dnevnik@dnevnik.hr ili dozvolu za koriA?tenje njegove e-mail adrese u svrhu primanja newslettera moA?e uskratiti klikom na link za odjavu s newsletter liste koji je dostupan u svakom newsletteru koji se A?alje korisnicima. Ukoliko izuzeA�e korisnika od primanja takvih obavijesti zbog tehniA?kih razloga nije moguA�e, njegov korisniA?ki account A�e biti zatvoren.

PROMJENE PRAVILA

Portali Nove TV zadrA?avaju pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete koriA?tenja portala. Svaka promjena bit A�e objavljena na adresi Dnevnik.hr. O vaA?nim promjenama i dopunama Portali Nove TV mogu obavijestiti korisnike i/ili objavljivanjem na portal i/ili putem e-maila. KoriA?tenjem bilo kojeg sadrA?aja na Portali Nove TV smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.

Ova pravila su na snazi od 2. SijeA?nja 2012. godine